Υποδομές

Το εργαστήριο διαθέτει χώρο ανάπτυξης υλικών με τεχνικές φυσικής απόθεσης ατμών με εξαχνωτή μετάλλων, ηλεκτρονικό πυροβόλο και sputtering, καθώς επίσης και χημικής απόθεσης ατμών. Επίσης, διαθέτει διάταξη παραγωγής παχέων (πολυψηφιδωτών) υμενίων και διατάξεις παρασκευής κόνεων (χημική συγκαταβύθιση, flame spray pyrolysis & microwave assisted powder production).

Belt oven for sintering the thick film sensor

Φούρνος για κατασκευή αισθητήρων παχέων υμενίων

Silk printing for thick film sensor production

Εκτύπωση αισθητήρων παχέων υμενίων

PCB Fabrication

Κατασκευή PCB

Επιπλέον, διαθέτει καθαρό χώρο δοκιμών και μετρήσεων με έμφαση στη διακρίβωση μαγνητικών αισθητήρων και στον χαρακτηρισμό μαγνητικών υλικών. Συγκεκριμένα, διαθέτει διάταξη διακρίβωσης μαγνητομέτρων, διατάξεις χαρακτηρισμού μαγνητικών υλικών (βρόχων μαγνήτισης, μαγνητοσυστολής και μαγνητοαντίστασης - μαγνητοεμπέδησης). Στον ίδιο χώρο μπορούν να διακριβωθούν και άλλοι αισθητήρες, όπως ροόμετρα, αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας κλπ.

Partial view of the calibration lab

Όψη του χώρου διακρίβωσης

Position sensor calibrator (laser interferometer)

Διακρίβωση αισθητήρων θέσης (συμβολόμετρο laser)

LCR Meter

LCR Meter

Magnetic sensor calibrator

Διακρίβωση μαγνητικών αισθητήρων

Stress rehabilitation generator

Γεννήτρια αποκατάστασης μηχανικών τάσεων

PCB Drilling

Διάτρηση PCB

Ακόμη, διαθέτει χώρο ανάπτυξης βιοπροϊόντων, με έμφαση στην ανάπτυξη, χαρακτηρισμό και εφαρμογές μαγνητικών μικροφυκών, καλλιέργειας κυττάρων, παραγωγής υδρογόνου κλπ.

Τέλος, διαθέτει Εργαστηριακή Αίθουσα για την εκπαίδευση των φοιτητών στα υλικά και τους αισθητήρες.

Το εργαστήριο απασχολεί 6 μεταδιδακτορικούς συνεργάτες και υποστηρίζει την εκπόνηση άνω των 15 διδακτορικών διατριβών. Διατηρεί στενές σχέσεις με πάνω από 30 ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού και με πάνω από 50 επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με τις οποίες συνεργάζεται και προωθεί τα ερευνητικά του αποτελέσματα.